The Collectors

Đặt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L=0,2$ H một hiệu...

Câu hỏi: Đặt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L=0,2$ H một hiệu điện thế xoay chiều thì biểu thức từ thông riêng trong cuộn cảm là $\Phi =2\cos \left( 100t \right)$ Wb, $t$ tính bằng s. Giá trị hiệu điện thế cực đại hai đầu cuộn cảm là
A. 220 V.
B. 40 V.
C. 100 V.
D. 200 V.
Hiệu điện thế hai đầu cuộn dây
${{u}_{L}}=-L\dfrac{di}{dt}$​
→ ${{U}_{0L}}=L{{\Phi }_{0}}\omega =\left( 0,2 \right).\left( 2 \right).\left( 100 \right)=40$ V​
Đáp án B.
 

Quảng cáo

Back
Top