The Collectors

Đặt điện áp $u=U\sqrt{2}\cos 100\pi t\left( \text{V} \right)$ vào...

Câu hỏi: Đặt điện áp $u=U\sqrt{2}\cos 100\pi t\left( \text{V} \right)$ vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Điều chỉnh giá trị của biến trở thì thấy khi R = R1​ = 180 và R = R2​ = 320 công suất tiêu thụ của mạch đều bằng 45W. Giá trị của L và U là
A. $L=\dfrac{2}{\pi }\text{H}$ và U = 100V.
B. $L=\dfrac{2,4}{\pi }\text{H}$ và U = 100V.
C. $L=\dfrac{2,4}{\pi }\text{H}$ và U = 150V.
D. $L=\dfrac{2}{\pi }\text{H}$ và U = 150V.
Hai giá trị của biến trở R cho cùng công suất nên ${{Z}_{L}}=\sqrt{{{R}_{1}}{{R}_{2}}}=\sqrt{180.320}=240\Omega $
$\Rightarrow L=\dfrac{{{Z}_{L}}}{\omega }=\dfrac{240}{100\pi }=\dfrac{2,4}{\pi }\text{H}$
$P=\dfrac{{{U}^{2}}{{R}_{1}}}{R_{1}^{2}+Z_{L}^{2}}\Leftrightarrow 45=\dfrac{{{U}^{2}}.180}{{{180}^{2}}+{{240}^{2}}}\Rightarrow U=150V$
Đáp án C.
 

Quảng cáo

Back
Top