The Collectors

Đặt điện áp $u=100\sqrt{2}\cos \left( \text{100}\pi t \right)$ V...

Câu hỏi: Đặt điện áp $u=100\sqrt{2}\cos \left( \text{100}\pi t \right)$ V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần $R$, cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L$ và tụ điện có điện dung $C$ thay đổi được. Thay đổi $C$ để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt cực đại; khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm là ${{U}_{L}}=97,5$ V. So với điện áp hai đầu đoạn mạch thì điện áp hai đầu điện trở thuần
A. sớm pha hơn một góc $0,22\pi $.
B. sớm pha hơn $0,25\pi $.
C. trễ pha hơn một góc $0,22\pi $.
D. trễ pha hơn một góc $0,25\pi $.
image4.png

Ta có :
Khi ${{U}_{C}}={{U}_{Cmax}}$ thì $u\bot {{u}_{RL}}$.
Từ hình vẽ:
${{U}^{2}}={{U}_{Cmax}}\left( {{U}_{Cmax}}-{{U}_{L}} \right)$ → ${{100}^{2}}={{U}_{Cmax}}\left( {{U}_{Cmax}}-97,5 \right)$ → ${{U}_{Cmax}}=160$ V.
$\sin \varphi =\dfrac{{{U}_{Cmax}}-{{U}_{L}}}{U}=\dfrac{\left( 160 \right)-\left( 97,5 \right)}{\left( 100 \right)}=0,625$ → $\varphi =0,22\pi $.
Đáp án A.
 

Quảng cáo

Top