Khúc xạ ánh sáng

Một con cá ở cách mặt hồ nước lặng gió 2m. Hỏi dưới một góc nào so với mặt nằm ngang con cá có thể nhìn thấy ánh sáng từ một ngon lửa nhỏ đốt trên mép nước cách nó 100m? Lấy chiết suất của nước là 1,33.
 

Quảng cáo

Top