BB codes

 • [B], [I], [U], [S] - Bold, Italics, Underline, and Strike-through

  Làm cho vùng chữ được bôi trở thành in đậm, in nghiêng, gạch chân hoặc gạch ngang.
  Ví dụ:
  This is [B]bold[/B] text.
  This is [I]italic[/I] text.
  This is [U]underlined[/U] text.
  This is [S]struck-through[/S] text.
  Hiển thị:
  This is bold text.
  This is italic text.
  This is underlined text.
  This is struck-through text.
 • [COLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - Text Color, Font, and Size

  Thay đổi màu sắc, phông chữ hoặc kích thước của ký tự được chọn.
  Ví dụ:
  This is [COLOR=red]red[/COLOR] and [COLOR=#0000cc]blue[/COLOR] text.
  This is [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] text.
  This is [SIZE=1]small[/SIZE] and [SIZE=7]big[/SIZE] text.
  Hiển thị:
  This is red and blue text.
  This is Courier New text.
  This is small and big text.
 • [URL], [EMAIL] - Linking

  Chèn liên kết tại Ký tự được bao quanh.
  Ví dụ:
  [URL]http://www.example.com[/URL]
  [EMAIL]example@example.com[/EMAIL]
  Hiển thị:
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Linking (Advanced)

  Chèn liên kết cho trang web hoặc địa chỉ email cho vùng chọn.
  Ví dụ:
  [URL=http://www.example.com]Go to example.com[/URL]
  [EMAIL=example@example.com]Email me[/EMAIL]
  Hiển thị:
 • [USER=ID] - Profile Linking

  Links to a user's profile. This is generally inserted automatically when mentioning a user.
  Ví dụ:
  [USER=1]Tên tài khoản[/USER]
  Hiển thị:
 • [IMG] - Image

  Hiển thị hình ảnh sử dụng vùng chọn như là 1 liên kết
  Ví dụ:
  [IMG]https://zix.vn/styles/xenbase/xenforo/logo_og_fb.png[/IMG]
  Hiển thị:
  logo_og_fb.png
 • [MEDIA=site] - Embedded Media

  Chèn video, flash đa phương tiện từ trang web được phép vào nội dung bài viết. Bạn nên dùng nút MEDIA ở thanh công cụ soạn thảo của diễn đàn.
  Approved sites: Apple Music, Dailymotion, Facebook, Flickr, Giphy, Google Document Viewer, Imgur, Instagram (Legacy), Liveleak, Metacafe, Pinterest, Reddit, SoundCloud, Spotify, TikTok, Tumblr, Twitch, Twitter, Vimeo, YouTube, Zing MP3 Album, Zing Video
  Ví dụ:
  [MEDIA=youtube]kQ0Eo1UccEE[/MEDIA]
  Hiển thị:
  An embedded YouTube player would appear here.
 • [LIST] - Lists

  Hiển thị kiểu danh sách dấu chấm hoặc số.
  Ví dụ:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Hiển thị:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Text Alignment

  Thay đổi kiểu căn lề của vùng chữ được chọn.
  Ví dụ:
  [LEFT]Left-aligned[/LEFT]
  [CENTER]Center-aligned[/CENTER]
  [RIGHT]Right-aligned[/RIGHT]
  Hiển thị:
  Left-aligned​
  Center-aligned​
  Right-aligned​
 • [QUOTE] - Quoted Text

  Hiển thị ký tự đã được trích từ nguồn khác. Bạn có thể đặt tên của nguồn.
  Ví dụ:
  [QUOTE]Quoted text[/QUOTE]
  [QUOTE=A person]Something they said[/QUOTE]
  Hiển thị:
  A person đã viết:
  Something they said
 • [SPOILER] - Text containing spoilers

  Hides text that may contain spoilers so that it must be clicked by the viewer to be seen.
  Ví dụ:
  [SPOILER]Simple spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler with a title[/SPOILER]
  Hiển thị:
  Simple spoiler
  Spoiler with a title
 • [ISPOILER] - Inline text containing spoilers

  Allows you to display text inline among normal content which hides text that may contain spoilers and must be clicked by the viewer to be seen.
  Ví dụ:
  You have to click the following [ISPOILER]word[/ISPOILER] to see the content.
  Hiển thị:
  You have to click the following word to see the content.
 • [CODE], [PHP], [HTML] - Programming Code Display

  Hiển hị ký tự dưới dạng một số ngôn ngữ lập trình.
  Ví dụ:
  [CODE]General
  code[/CODE]
  [PHP]echo $hello . 'world';[/PHP]
  Hiển thị:
  Mã:
  General
  code
  PHP:
  echo $hello . 'world';
 • [ICODE] - Inline programming code display

  Allows you to display code inline among normal post content. Syntax will not be highlighted.
  Ví dụ:
  Inline code sections [ICODE]are a convenient way[/ICODE] of displaying code inline.

  Rich formatting within inline code sections [ICODE=rich]is [COLOR=red]also[/COLOR] [U]supported[/U][/ICODE].
  Hiển thị:
  Inline code sections are a convenient way of displaying code inline.

  Rich formatting within inline code sections is also supported.
 • [INDENT] - Text Indent

  Indents the wrapped text. This can be nested for larger indentings.
  Ví dụ:
  Regular text
  [INDENT]Indented text
  [INDENT]More indented[/INDENT]
  [/INDENT]
  Hiển thị:
  Regular text
  Indented text
  More indented​
 • [TABLE] - Tables

  Special markup to display tables in your content.
  Ví dụ:
  [TABLE]
  [TR]
  [TH]Header 1[/TH]
  [TH]Header 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Hiển thị:
  Header 1Header 2
  Content 1Content 2
 • [HEADING=level] - Headings levels 1 to 3

  Marks text as a structured heading to facilitate machine readability.
  Ví dụ:
  [HEADING=1]Major heading[/HEADING]
  This text comes under a major heading, used to separate the primary sections of an article.

  [HEADING=2]Minor heading[/HEADING]
  When you need to subdivide the primary sections of an article, use a level 2 minor heading.

  [HEADING=3]Subheading[/HEADING]
  If you require additional subdivision, you may drop to level 3.
  Hiển thị:

  Major heading​

  This text comes under a major heading, used to separate the primary sections of an article.

  Minor heading​

  When you need to subdivide the primary sections of an article, use a level 2 minor heading.

  Subheading​

  If you require additional subdivision, you may drop to level 3.
 • [PLAIN] - Plain Text

  Disables BB code translation on the wrapped text.
  Ví dụ:
  [PLAIN]This is not [B]bold[/B] text.[/PLAIN]
  Hiển thị:
  This is not [B]bold[/B] text.
 • [ATTACH] - Attachment Insertion

  Inserts an attachment at the specified point. If the attachment is an image, a thumbnail or full size version will be inserted. This will generally be inserted by clicking the appropriate button.
  Ví dụ:
  Hình thu nhỏ: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Full Size: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Hiển thị:
  The contents of the attachments would appear here.
 • [ABBR] [ABBR=option] - Abbreviation

  An abbreviation, with mouse-over expansion
  Ví dụ:
  [abbr="on hover text"]text[/abbr]
  Hiển thị:
  text
 • [ACCORDION] [ACCORDION=option] - Accordion

  A customizable interactive accordion
  Ví dụ:
  [ACCORDION width=200]
  [SLIDE_HEADER]First Slide[/SLIDE_HEADER]
  [SLIDE]First slide content[/SLIDE]
  [SLIDE title="Second Slide"]Second slide content[/SLIDE]
  [/ACCORDION]
  Hiển thị:
  First Slide
  First slide content
  Second Slide
  Second slide content
 • [AMS=option] - AMS: Article | Page | Series embed

  BB code for displaying articles, article pages and series
  Ví dụ:
  [AMS=article, X]AMS Article BB Code[/AMS]
  Hiển thị:
  [AMS=article, X]AMS Article BB Code[/AMS]
 • [ANCHOR] [ANCHOR=option] - Anchor

  Generate a HTML anchor tag
  Ví dụ:
  Generate an anchor point;
  [anchor]introduction[/anchor]

  Goto an anchor point
  [anchor=#introduction]Click here to go to introduction[/anchor]
  Hiển thị:
  Generate an anchor point;


  Goto an anchor point
  Click here to go to introduction
 • [ARTICLE] [ARTICLE=option] - Article

  Displays an article with an optional source attribution.
  Ví dụ:
  [ARTICLE=https://en.wikipedia.org/wiki/Article_(publishing)]
  A news article discusses current or recent news of either general interest (i.e. daily newspapers) or of a specific topic (i.e. political or trade news magazines, club newsletters, or technology news websites).

  A news article can include accounts of eyewitnesses to the happening event. It can contain photographs, accounts, statistics, graphs, recollections, interviews, polls, debates on the topic, etc. Headlines can be used to focus the reader’s attention on a particular (or main) part of the article. The writer can also give facts and detailed information following answers to general questions like who, what, when, where, why and how.
  [/ARTICLE]
  Hiển thị:
  Article:
  A news article discusses current or recent news of either general interest (i.e. daily newspapers) or of a specific topic (i.e. political or trade news magazines, club newsletters, or technology news websites).

  A news article can include accounts of eyewitnesses to the happening event. It can contain photographs, accounts, statistics, graphs, recollections, interviews, polls, debates on the topic, etc. Headlines can be used to focus the reader’s attention on a particular (or main) part of the article. The writer can also give facts and detailed information following answers to general questions like who, what, when, where, why and how.
 • [BIMG] [BIMG=option] - Block image

  Displays an image, allowing it to be resized, aligned or floated, and compared with another image.
  Ví dụ:
  [bimg]http://www.google.com/images/srpr/logo3w.png[/bimg]
  [bimg width=100px]http://www.google.com/images/srpr/logo3w.png[/bimg]
  Hiển thị:

 • [CHARGE=option] - Charge

  Charging users to view your content.
  Ví dụ:
  [CHARGE=5]It costs 5 credits to see this text.[/CHARGE]
  Hiển thị:
  It costs 5 credits to see this text.
 • [GROUP=option] - Embed groups

  Display specific group information.
  Ví dụ:
  [GROUP]123[/GROUP]
  Hiển thị:
  The information of group would appear here.
 • [ENCADRE] [ENCADRE=option] - Encadre

  This BB Code inserts a text box to the right of a text (absolute position). It has to be inserted just before the content. (width customizable in %)
  Ví dụ:
  [ENCADRE]This is a text box with a long text. Can be used with an article for example.[/ENCADRE]Content
  [ENCADRE width=30]This is a text box with a long text. Can be used with an article for example.[/ENCADRE]Content
  Hiển thị:
  Content
  Content
 • [FIELDSET] [FIELDSET=option] - Fieldset

  This BB Code inserts a fieldset
  Ví dụ:
  [fieldset]This is a fieldset[/fieldset]
  [fieldset title="Title"]This is a fieldset[/fieldset]
  [fieldset title="Title" width=80]This is a fieldset[/fieldset]
  Hiển thị:
  Fieldset:
  This is a fieldset

  Title
  This is a fieldset

  Title
  This is a fieldset
 • [FLEFT] - Float left

  Make a block float on the left
  Ví dụ:
  [fleft]Make me float on the left[/fleft]
  Hiển thị:
  Make me float on the left
 • [FRIGHT] - Float right

  Make a block float on the right
  Ví dụ:
  [FRIGHT]Make me float on the right[/FRIGHT]
  Hiển thị:
  Make me float on the right
 • [GALLERY=option] - Gallery embed

  BB code for displaying gallery media items and albums.
  Ví dụ:
  [GALLERY=media, X]Gallery BB Code[/GALLERY]
  Hiển thị:
  [GALLERY=media, X]Gallery BB Code[/GALLERY]
 • [GVIEW] [GVIEW=option] - GVIEW

  This BB Code displays documents using the "Google Docs - Viewer" (supports many different file types:pdf,ppt,doc,xls...).
  Ví dụ:
  [GVIEW]http://research.google.com/archive/bigtable-osdi06.pdf[/GVIEW]
  Hiển thị:
 • [H1] - h1

  Ví dụ:
  [h1]Example[/h1]
  Normal text
  Hiển thị:

  Example

  Normal text
 • [H2] - h2

  Ví dụ:
  [h2]Example[/h2]
  Normal text
  Hiển thị:

  Example

  Normal text
 • [H3] - h3

  Ví dụ:
  [h3]Example[/h3]
  Normal text
  Hiển thị:

  Example

  Normal text
 • [H4] - h4

  Ví dụ:
  [h4]Example[/h4]
  Normal text
  Hiển thị:

  Example

  Normal text
 • [HR] [HR=option] - Horizontal line

  Ví dụ:
  Default line:
  [hr]
  Unformatted line:
  [hr=0]
  Solid line:
  [hr=1]
  Lightly faded on both sides:
  [hr=2]
  Significantly faded on both sides:
  [hr=3]
  Faded to left:
  [hr=4]
  Faded from right:
  [hr=5]
  Hiển thị:
  Default line:

  Unformatted line:

  Solid line:

  Lightly faded on both sides:

  Significantly faded on both sides:

  Faded to left:

  Faded from right:

 • [JUSTIFY] - Justify

  Ví dụ:
  [justify]justified text example
  line 1
  line 2
  line 3[/justify]!
  Hiển thị:
  justified text example
  line 1
  line 2
  line 3​
  !
 • [ALERT] [ALERT=option] - Mod:Alert

  Moderator only Alert banner
  Ví dụ:
  [alert=Title]Alert[/alert]
  Hiển thị:
  title Alert
 • [INFORMATION] [INFORMATION=option] - Mod:Info

  Moderator only Information banner
  Ví dụ:
  [information=Title]Information[/information]
  Hiển thị:
  title Information
 • [STOP] [STOP=option] - Mod:Stop

  Moderator only Stop banner
  Ví dụ:
  [stop=Title]Stop[/stop]
  Hiển thị:
  title Stop
 • [WARNING] [WARNING=option] - Mod:Warning

  Moderator only Warning banner
  Ví dụ:
  [warning=Title]Warning[/warning]
  Hiển thị:
  title Warning
 • [SLIDER] [SLIDER=option] - Slider

  Cycles through slides in a slide-show format.
  Ví dụ:
  [SLIDER]
  [SLIDE_HEADER]Title 1[/SLIDE_HEADER]
  [SLIDE align=center]Content 1[/SLIDE]
  [SLIDE]Content 2[/SLIDE]
  [SLIDE]Content 3[/SLIDE]
  [SLIDE open=1]Content 4[/SLIDE]
  [/SLIDER]
  Hiển thị:
  Title 1
  Content 1
  Content 2
  Content 3
  Content 4
 • [SUB] - Subscript

  Ví dụ:
  10[sub]1[/sub]!
  Hiển thị:
  101​!
 • [SUP] - Superscript

  Ví dụ:
  10[sup]1[/sup]!
  Hiển thị:
  101​!
 • [TABS] [TABS=option] - Tabs

  Render Tabs into a post
  Ví dụ:
  [TABS]
  [SLIDE_HEADER]Title 1[/SLIDE_HEADER]
  [SLIDE]Content 1 - [tab=2]Link to tab 2[/tab][/SLIDE]
  [SLIDE title="Title 2"]Content 2[/SLIDE]
  [/TABS]
  [TABS width=200]
  [SLIDE_HEADER]First Slide[/slide_header]
  [SLIDE]First tab content - [tab=2]Link to tab 2[/tab][/SLIDE]
  [SLIDE title="Second Slide"]Second tab content[/SLIDE]
  [/TABS]
  Hiển thị:

 • [TIME] [TIME=option] - Time

  Displays a time or date based on a member's timezone preference.
  Ví dụ:
  [TIME=datetime]2050-12-12T03:12:46+0000[/TIME]
  Hiển thị:
Top