The Collectors

Trên tro tàn núi lửa xuất hiện quần xã tiên phong. Quần xã này...

Câu hỏi: Trên tro tàn núi lửa xuất hiện quần xã tiên phong. Quần xã này sinh sống và phát triển làm tăng độ ẩm và làm giàu thêm nguồn dinh dưỡng hữu cơ, tạo thuận lợi cho cỏ thay thế. Theo thời gian, sau cỏ là trảng cây thân thảo, thân gỗ và cuối cùng là rừng nguyên sinh. Theo lí thuyết, khi nói về quá trình này, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Độ đa dạng sinh học có xu hướng giảm dần trong quá trình biến đổi này.
B. Rừng nguyên sinh là quần xã đỉnh cực của quá trình biến đổi này.
C. Trong quá trình này không có sự biến đổi của môi trường sống.
D. Đây là quá trình diễn thế sinh thái thứ sinh.
Phương pháp:
Nguyên sinh: khởi đầu từ một môi trường chưa có sinh vật, kết thúc sẽ hình thành một quần xã ổn định.
Thứ sinh: Xảy ra ở môi trường đã có quần xã sinh vật, kết quả sẽ hình thành quần xã ổn định hoặc quần xã suy thoái.
Quần xã ổn định có số loài lớn, ổ sinh thái mỗi loài bị thu hẹp.
Cách giải:
Quá trình diễn ra: tro tàn núi lửa → tràng cỏ → rừng nguyên sinh → Đây là diễn thế nguyên sinh.
A sai, độ đa dạng sinh học có xu hướng tăng lên.
B đúng.
C sai, sự biến đổi của quần xã song song với quá trình biến đổi của môi trường sống.
D sai, đây là diễn thế nguyên sinh
Đáp án B.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Back
Top