The Collectors

Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Yâng. Chiếu đồng thời...

Câu hỏi: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Yâng. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng tương ứng là λ1​ và λ2​ . Trên miền giao thoa bề rộng L, đếm được 8 vân sáng đơn sắc có màu ứng với bức xạ λ1​, 4 vân sáng đơn sắc có màu ứng với bức xạ λ2​ và đếm được tổng cộng 17 vân sáng, trong số các vân sáng trùng nhau trên miền giao thoa có hai vân sáng trùng nhau ở hai đầu. Tỉ số $\dfrac{{{\mathrm{ }\!\!\lambda\!\!}_{\mathrm{2}}}}{{{\mathrm{ }\!\!\lambda\!\!}_{\mathrm{1}}}},$ là
A. $\dfrac{3}{4}$.
B. $\dfrac{3}{2}.$
C. $\dfrac{2}{3}.$.
D. $\dfrac{4}{3}.$.
+ Trên miền giao thoa quan sát được 8 vân sáng của $\lambda_{1}$, 4 vân sáng của $\lambda_{2}$ và đếm được tổng cộng có 17 vân sáng.
Có 17-8-4=5 vị trí trùng nhau, trong đó có 1 vị trí là vân trung tâm.
+ Số vị trí thực tế cho vân sáng của bức xạ $\lambda_{1}$ là 8+5= 13= 2.6+1,
+Số vị trí thực tế cho vân sáng của bức xạ $\lambda_{2}$ là 4+5=9 = 2.4+1
Xét 1 bên: Vị trí rìa của trường giao thoa ứng với vân sáng bậc 6 của bức xạ $\lambda_{1}$ và bậc 4 của bức xạ ${{\lambda }_{2}}\to \dfrac{{{\lambda }_{2}}}{{{\lambda }_{1}}}=\dfrac{6}{4}=\dfrac{3}{2}.$
image15.png
Đáp án C.
 

Quảng cáo

Back
Top