The Collectors

Một loài thực vật, xét 2 cặp gen phân li độc lập cùng tham gia vào...

Câu hỏi: Một loài thực vật, xét 2 cặp gen phân li độc lập cùng tham gia vào quá trình chuyển hóa chất K màu trắng trong tế bào cánh hoa: alen A quy định enzim A chuyển hóa chất K thành sắc tố đỏ; alen B quy định enzim B chuyển hóa chất K thành sắc tố xanh. Khi trong tế bào có cả sắc tố đỏ và sắc tố xanh thì cánh hoa có màu vàng. Các alen đột biến lặn a và b quy định các prôtêin không có hoạt tính enzim. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I.Cho cây dị hợp tử về 2 cặp gen tự thụ phấn hoặc cho cây này giao phấn với cây hoa trắng thì cả 2 phép lai này đều cho đời con có 4 loại kiểu hình.
II. Cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa xanh, có thể thu được đời con có tối đa 4 loại kiểu gen.
III. Cho hai cây hoa đỏ có kiểu gen khác nhau giao phấn với nhau, thu được đời con gồm toàn cây hoa đỏ.
IV. Cho cây hoa vàng giao phấn với cây hoa trắng, có thể thu được đời con có 75% số cây hoa đỏ.
A. 3
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Theo bài ra ta có thể quy ước: A_B_ - hoa vàng; A_bb - hoa đỏ; aaB_ - hoa xanh; aabb - hoa trắng.
Nội dung I đúng. Cây AaBb tự thụ phấn hay lai với cây aabb đều cho ra đời con có 4 loại kiểu hình.
Nội dung II đúng. Phép lai Aabb $\times $ aaBb sẽ cho đời con có 4 loại kiểu gen.
Nội dung III đúng. Cây hoa đỏ chỉ có 2 kiểu gen quy định là Aabb và AAbb. Khi lai 2 cây này với nhau thì đời con luôn cho toàn hoa đỏ.
Nội dung IV sai. Cây hoa vàng A_B_ lai với cây hoa trắng aabb không bao giờ thu được 75% hoa đỏ ở đời con.
Vậy có 3 nội dung đúng.
Đáp án A.
 

Quảng cáo

Top