The Collectors

Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen (A, a và B, b)...

Câu hỏi: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cùng quy định; tính trạng cấu trúc cánh hoa do 1 cặp gen (D, d) quy định. Cho hai cây (P) thuần chủng giao phấn với nhau, thu được F1​. Cho F1​ tự thụ phấn, thu được F2​ có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 49,5% cây hoa đỏ, cánh kép : 6,75% cây hoa đỏ, cánh đơn : 25,5% cây hoa trắng, cánh kép : 18,25% cây hoa trắng, cánh đơn. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I.Kiểu gen P có thể là $AA\dfrac{\underline{Bd}}{Bd}\times aa\dfrac{\underline{bD}}{bD}$
II. F2​ có số cây hoa đỏ, cánh kép dị hợp tử về 1 trong 3 cặp gen chiếm 12%.
III. F2​ có tối đa 11 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, cánh kép.
IV. F2​ có số cây hoa trắng, cánh đơn thuần chủng chiếm 8,25%.
A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
Tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng = 9 : 7 $\Rightarrow $ A_B_ quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng.
Cánh kép : cánh đơn = 3 : 1 $\Rightarrow $ D - cánh kép, d - cánh đơn.
Giả sử gen B và D cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng, gen A nằm trên một cặp NST khác.
Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ, cánh kép A_B_D_ = 49,5%
$\Rightarrow $ Tỉ lệ B_D_ = 66% $\Rightarrow $ Tỉ lệ bbdd = 66% - 50% = 16% = 0,4bd $\times $ 0,4bd. $\Rightarrow $ Kiểu gen của F1 là: $Aa\dfrac{BD}{bd}$, f= 20% $\Rightarrow $ Nội dung 1 sai. Kiểu gen của P không thể tạo ra F1 có kiểu gen như trên.
Cây hoa đỏ, cánh kép A_B_D_ dị hợp tử về 1 trong 3 cặp gen:
$Aa\dfrac{BD}{BD}+AA\dfrac{BD}{Bd}+AA\dfrac{BD}{bD}=$ 0,5 $\times $ 0,4 $\times $ 0,4 + 0,4 $\times $ 0,1 $\times $ 2 $\times $ 0,25 $\times $ 2 = 12%. Nội dung II đúng.
Kiểu hình hoa trắng, cánh kép: A_bbD_ + aabbD_ + aaB_D_ = 2 $\times $ 2 + 2 + 5 = 11. Nội dung III đúng.
Cây hoa trắng, cánh đơn thuần chủng:
aabbdd + aaBBdd + AAbbdd = 0,25 $\times $ 0,4 $\times $ 0,4 + 0,25 $\times $ 0,1 $\times $ 0,1 + 0,25 $\times $ 0,4 $\times $ 0,4 = 8,25%. Nội dung IV đúng.
Vậy có 3 nội dung đúng.
Đáp án D.
 

Quảng cáo

Back
Top