The Collectors

- “Hi. You must be new here.” – “_______.”

Câu hỏi: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.
- “Hi. You must be new here.” – “_______.”
A. Are you new here, too?
B. Yes, this is my first day on the job.
C. Yes, am you surprised?
D. No, I'm very old here.
Giải thích:
A. Bạn cũng là người mới ở đây à?
B. Vâng, đây là ngày đầu tiên tôi đi làm.
C. Sai ngữ pháp
D. Không, tôi rất già ở đây.
Tạm dịch: - "Xin chào. Bạn chắc hẳn là người mới." - “Vâng, đây là ngày đầu tiên tôi đi làm.”
Đáp án B.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top