The Collectors

Đơn vị đo mức cường độ âm là

Câu hỏi: Đơn vị đo mức cường độ âm là
A. Oát trên mét vuông (W/m2​).
B. Niutơn trên mét (N/m).
C. Niutơn trên mét vuông (N/m2​).
D. Ben (B)
Phương pháp:
Biểu thức xác định mức cường độ âm: $L=10.\log \dfrac{I}{{{I}_{0}}}(dB)=\log \dfrac{I}{{{I}_{0}}}(B)$
Cách giải:
Đơn vị đo mức cường độ âm là Ben (B) hoặc dexiben (dB)
Đáp án D.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Back
Top