Các câu dao động và sóng điện từ trong đề thi thử lần 4/2013

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
Các bạn thảo luận trong topic này nhé:
Câu 11. Trong mạch dao động LC lí tưởng, điện tích cực đại của tụ bằng 2 nC, cường độ dòng điện cực đại là 2 mA. Hỏi trong $\pi s$, tụ nạp và phóng điện bao nhiêu lần? A. 4000 lần. B. 2000 lần. C. 1000 lần. D. 500 lần. Câu 21:Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của một bản tụ là $Q_o$ và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là $I_o$. Khi dòng điện qua cuộn cảm bằng $\dfrac{I_o}{n}$ thì điện tích một bản tụ có độ lớn? A. $q=\dfrac{\sqrt{2n^2-1}}{n} Q_o$
B. $q=\dfrac{\sqrt{2n^2-1}}{2n} Q_o$
C. $q=\dfrac{\sqrt{n^2-1}}{n} Q_o$
D. $q=\dfrac{\sqrt{n^2-1}}{2n} Q_o$
Câu 22:Cho các phát biểu sau:
1. Điện trường có các đường sức là các đường cong kín là điện trường xoáy. 2. Cường độ dòng điện trong mạch dao động có liên quan mật thiết tới tốc độ biến thiên điện trường trong tụ điện. 3. Tốc độ lan truyền sóng điện từ là $3.10^8 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
4. Sóng điện từ luôn là sóng ngang. 5. Sóng vô tuyến là các sóng có bước sóng từ vài m đến vài km. 6. Có 5 nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến. 7. Bộ phận quan trọng nhất của một máy thu thanh đơn giản là mạch tách sóng. Các phát biểu đúng là? A. 1,3,4,5,7
B. 1,2,4,5,7
C. 2,3,4,5,6
D. 1,2,3,6,7
Câu 48. Một mạch dao động gồm một tụ có điện dung 4200 pF, và một cuộn cảm có độ tự cảm $275 \mu $H, điện trở thuần $0,5 \Omega $. Trong một chu kì, năng lượng cần cung cấp để duy trì dao động với hiệu điện thế cực đại là 6V? A. $1,37 \mu $J
B. $1,37 \mu $ W
C. $925,1$PJ
D. $925,1$ pW
 

Chuyên mục

Các bạn thảo luận trong topic này nhé:
Câu 22:Cho các phát biểu sau:
1.Điện trường có các đường sức là các đường cong kín là điện trường xoáy.
2. Cường độ dòng điện trong mạch dao động có liên quan mật thiết tới tốc độ biến thiên điện trường trong tụ điện.
3.Tốc độ lan truyền sóng điện từ là $3.10^8 m/s$
4. Sóng điện từ luôn là sóng ngang.
5.Sóng vô tuyến là các sóng có bước sóng từ vài m đến vài km.
6.Có 5 nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.
7. Bộ phận quan trọng nhất của một máy thu thanh đơn giản là mạch tách sóng.
Các phát biểu đúng là?
A.1,3,4,5,7
B.1,2,4,5,7
C.2,3,4,5,6
D.1,2,3,6,7
Bài làm:
Chọn B:
1.Theo định nghĩa.
2. Theo sách giáo khoa cơ bản, trang 109.
3 Sai vì chỉ trong chân không thì tốc độ truyền sóng điện từ mới bằng tốc độ ánh sáng.
4. Theo sách giáo khoa cp bản, trang 112.
5. Theo sách giáo khoa cơ bản, trang113.
6: Sai vì có 4 nguyên tắc, theo sách giáo khoa cơ bản, trang 117-118.
7: Đúng.
 
Câu 11.Trong mạch dao động LC lí tưởng, điện tích cực đại của tụ bằng 2 nC, cường độ dòng điện cực đại là 2 mA. Hỏi trong $\pi s$, tụ nạp và phóng điện bao nhiêu lần?
A.4000 lần.
B.2000 lần.
C.1000 lần.
D.500 lần.

Trả lời:
$$\omega=\dfrac{I_o}{Q_o}=1000000$$
$$\Rightarrow T=\dfrac{\pi}{500000}$$
$\dfrac{\pi}{500000} \rightarrow\; 4$ lần nạp vào phóng
$\pi \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; \rightarrow \; x$ lần
$$\rightarrow x=???$$
 
Trả lời:
$$\omega=\dfrac{I_o}{Q_o}=1000000$$
$$\Rightarrow T=\dfrac{\pi}{500000}$$
$\dfrac{\pi}{500000} \rightarrow\; 4$ lần nạp vào phóng
$\pi \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; \rightarrow \; x$ lần
$$\rightarrow x=???$$

Trả lời:
Xin lỗi vì tớ gõ thiếu $$\pi ms.$$
Đáp án là 2000 nhé.
 
Câu 21:Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của một bản tụ là $Q_o$ và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là $I_o$. Khi dòng điện qua cuộn cảm bằng $\dfrac{I_o}{n}$ thì điện tích một bản tụ có độ lớn?
A.$q=\dfrac{\sqrt{2n^2-1}}{n} Q_o$
B.$q=\dfrac{\sqrt{2n^2-1}}{2n} Q_o$
C.$q=\dfrac{\sqrt{n^2-1}}{n} Q_o$
D.$q=\dfrac{\sqrt{n^2-1}}{2n} Q_o$

Trả lời
$$\dfrac{1}{n}=\sqrt{1-\left(\dfrac{p}{Q_o} \right)^2}$$
$$\rightarrow q= \dfrac{\sqrt{n^2-1}}{n} Q_o$$
 
Các bạn thảo luận trong topic này nhé:
Câu 48. Một mạch dao động gồm một tụ có điện dung 4200 pF, và một cuộn cảm có độ tự cảm $275 \mu $H, điện trở thuần $0,5 \Omega$. Trong một chu kì, năng lượng cần cung cấp để duy trì dao động với hiệu điện thế cực đại là 6V?
A.$1,37 \mu $J
B.$1,37 \mu $ W
C.$925,1$pJ
D.$925,1$ pW

Bài làm:
Ta có công thức:
$$W= \dfrac{CU_o^2}{2L} R.2\pi \sqrt{LC} \approx 925,1 pJ.$$
Chọn $C$.
 

Quảng cáo

Back
Top