Hai dao động cùng phương, có phương trình lần lượt là x1 = A1cos(ωt)cm và x2=A2cos(ωt + φ2)cm...

Hai dao động cùng phương, có phương trình lần lượt là x1 = A1cos(ωt)cm và x2=A2cos(ωt + φ2)cm. Dao động tổng hợp của hai dao động trên là x=A1cos(ωt + φ). Biết φ2 – φ = π/6. Tỷ số φ/φ2 bằng


Mng làm ơn giúp với ạ T--T Học giản đồ vecto mà không hiểu.....
 
$ A_1 ^2 = A_1^2 + A_2^2 +2A_1A_2\cos \varphi2 $ <=> $ A_1 = -2A_2\cos \varphi2 $ $ \tan \varphi ={\dfrac{A_2\sin \varphi2}{A_1 + A_2\cos \varphi2}} = -{\dfrac{A_2\sin \varphi2}{A_2\cos \varphi2}} = -\tan \varphi2 = -\tan \left(\varphi + \pi /6 \right) $ -> $ \varphi = -\pi/12 $, $ \varphi2 = \pi/12 $ -> $ \varphi / \varphi 2 = -1 $
 

Quảng cáo

Top