The Collectors

Cho biểu đồ về số vốn và số dự án đầu tư nước ngoài được cấp giấy...

Câu hỏi: Cho biểu đồ về số vốn và số dự án đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2019
image2.png
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)​
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tình hình đầu tư nước ngoài.
B. Cơ cấu số vốn và số dự án.
C. Tốc độ tăng trưởng số vốn và số dự án.
D. Chuyển dịch cơ cấu đầu tư nước ngoài.
Phương pháp:
Đặt tên biểu đồ.
Cách giải:
Tình hình đầu tư nước ngoài.
Đáp án A.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Back
Top