The Collectors

Xét dao động điều hòa của con lắc đơn tại một điểm trên mặt đất. Khi con lắc đơn đi từ vị trí biên về vị trí cân...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Xét dao động điều hòa của con lắc đơn tại một điểm trên mặt đất. Khi con lắc đơn đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì
A. Độ lớn li độ tăng.
B. Tốc độ giảm.
C. Độ lớn lực phục hồi giảm.
D. Thế năng tăng.
Khi con lắc đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì độ lớn của lực phục hồi giảm.
Đáp án C.
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top