T

Xét 4 tế bào sinh tinh của một cơ thể chứa 2 cặp NST tương đồng...

Câu hỏi: Xét 4 tế bào sinh tinh của một cơ thể chứa 2 cặp NST tương đồng được kí hiệu AaBb giảm phân hình thành giao tử. Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, không có hoán vị gen. Tỉ lệ các loại giao tử có thể tạo ra là:
$1:1.~~$ (4) 1:1:1:1. (2) 3:3:1:1.
(5) 3:1. (3) 2:2:1:1.
Số phương án đúng:
A. 2
B. 5
C. 3
D. 4
Tế bào có kiểu gen AaBb giảm phân có thể có các trường hợp:
$T{{H}_{1}}$ : Tạo giao tử 2AB và 2ab
$T{{H}_{2}}:$ Tạo giao tử 2Ab và 2aB
4 tế bào có kiểu gen AaBb giảm phân có các trường hợp sau:
+ Tất cả theo TH hoặc tất cả theo $T{{H}_{2}}$ : cho tỷ lệ 1:1
+ 3 tế bào theo $T{{H}_{1}}$ và 1 tế bào theo $T{{H}_{2}}$ hoặc ngược lại: $6:6:2:2\leftrightarrow 3:3:1:1$
+ 2 tế bào theo $T{{H}_{1,}}$ 2 tế bào theo $T{{H}_{2}}$ hoặc ngược lại: $1:1:1:1$
Đáp án D.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top