Xác định số lần vật đi qua vị trí x trong khoảng thời gian t

phạm Sáng

New Member
Bài toán
Vật dao động điều hoà theo phương trình $x=5\cos \left(5\pi t+\dfrac{\pi }{6}\right)$ cm. Xác định số lần vật đi qua vị trí x=2,5 cm trong giây đầu tiên?
A. 5 lần
B. 2 lần
C. 3 lần
D. 4 lần
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Galaxy 7

New Member
$T=\dfrac{2.\pi }{\omega } =\dfrac{2.\pi }{5.\pi }=0,4s$
Trong 1s vật được số chu kỳ là: $1:0,4=2,5$ (chu kỳ)
Một chu kỳ vật qua vị trí x=$2,5$ cm 2 lần. Trong một s vật đi qua vị trí x= 2,5 cm là:$2,5.2=5$(lần)
 

Quảng cáo

Top