T

Về bản chất pha sáng của quá trình quang hợp là:

Câu hỏi: Về bản chất pha sáng của quá trình quang hợp là:
A. Pha ôxy hoá nước để sử dụng ${{H}^{+}}$ và điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng ${{O}_{2}}$ vào khí quyển.
B. Pha khử nước để sử dụng ${{H}^{+}}$ và điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng ${{O}_{2}}$ vào khí quyển.
C. Pha ôxy hoá nước để sử dụng ${{H}^{+}},$ $C{{O}_{2}}$ và điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng đi vào khí quyển.
D. Pha ôxy hoá nước để sử dụng ${{H}^{+}}$ và điện tử cho việc hình thành ADP, NADPH, đồng thời giải phóng ${{O}_{2}}$ vào khí quyển.
Về bản chất pha sáng của quá trình quang hợp là: Pha ôxy hoá nước để sử dụng H và điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2​ vào khí quyển (vì giải phóng điện tử và H')
Đáp án A.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top