T

Trong các kim loại Na, Ca, K, Al, Fe, Cu và Zn. Số kim loại tan...

Câu hỏi: Trong các kim loại Na, Ca, K, Al, Fe, Cu và Zn. Số kim loại tan tốt vào dung dịch KOH là
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Phương pháp:
Những kim loại tan trong dung dịch KOH:
+ Những kim loại phản ứng với H2​O. VD: Na, K, Ca, Ba, ...
+ Những kim loại phản ứng với KOH. VD: Al, Zn, ...
Hướng dẫn giải:
Những kim loại tan tốt trong dung dịch KOH là: Na, Ca, K, Al, Zn → 5 kim loại
Đáp án C.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top