Tính k

Bài toán
Chiếu lần lượt 3 bức xạ có bước sóng $ \lambda_1:\lambda_2:\lambda_3 = 6: 3 :4$ vào một tấm kim loại thì nhận được vận tốc ban đầu của các quang electron theo tỉ lệ $ v_1: v_2: v_3=1: 3 :k$. Trong đó $k$ bằng
A. $\sqrt{2}$
B. $\sqrt{3}$
C. $2$
D. $\sqrt{5}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
Lời giải
Chọn $D$ nhé.
Ta có $\lambda_{1}=2\lambda_{2}; v_{2}=3v_{1}$. Áp dụng công thức Anh-xtanh, suy ra:
$\dfrac{hc}{\lambda_{1}}-\dfrac{hc}{\lambda_{2}}=\dfrac{mv_{1}^{2}}{2}-\dfrac{mv_{2}^{2}}{2}$.
Từ đó ta có $\dfrac{hc}{\lambda_{1}}=4mv^{2}; \dfrac{hc}{\lambda_{o}}=3,5mv^{2}$.
Theo bài $v_{3}=k.v_{1}; \dfrac{\lambda_{1}}{\lambda_{3}}=\dfrac{3}{2}$, thay vào công thức Anh-xtanh, thì $k^{2}=5$.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top