f biến thiên Tính f để $U_{L_{max}}$

tieuho_94

New Member
Bài toán
Cho mạch điện gồm các phần tử RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, với tần số dòng điện thay đổi đc. Khi tần số dòng điện là $f_1= 66$ Hz hoặc $f_2= 88$ Hz thấy rằng hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm không thay đổi. Khi tần số $f=f_3$ thì $U_{L}= U_{Lmax}$. Giá trị của $f_3$ là:
A. 45,2Hz
B. 23,1Hz
C. 74,7Hz
D. 65,7Hz
 

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
Bài toán
Cho mạch điện gồm các phần tử RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, với tần số dòng điện thay đổi đc. Khi tần số dòng điện là $f_1= 66$ Hz hoặc $f_2= 88$ Hz thấy rằng hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm không thay đổi. Khi tần số $f=f_3$ thì $U_{L}= U_{Lmax}$. Giá trị của $f_3$ là:
A. 45,2Hz
B. 23,1Hz
C. 74,7Hz
D. 65,7Hz
Bài làm:
Công thức giải nhanh:
$$\dfrac{2}{f_o^2}=\dfrac{1}{f_1^2}+\dfrac{1}{f_2^2}.$$
$$\Rightarrow f_o \approx 74,7.$$
Chọn $C$.
 

Quảng cáo

Top