Tính điện tích cực đại của tụ trong khung dao động sau thời điểm t nói trên

To_Be_The_Best

Active Member
Bài toán
Một khung dao động gồm 1 ống dây có hệ số tự cảm $L=10 H$ và 2 tụ điệm cùng điện dung $C=2 \mu F$ ghép nối tiếp với nhau. Lúc đầu hiệu điện thế giữa 2 đầu ống dây có giá trị cực đại $U_0=8 V$ . Đến thời điểm $t=\dfrac{1}{300} s$ thì 1 trong 2 tụ điện bị phóng điện , chất điện môi trong tụ điện đó trở thành chất dẫn điện tốt. Tính điện tích cực đại của tụ trong khung dao động sau thời điểm t nói trên. Lấy $\pi^2=10$
A. $4 \sqrt{5}\mu C$
B. $4 \sqrt{7}\mu C$
C. $4 \sqrt{3}\mu C$
D. $16 \mu C$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

__Black_Cat____!

Well-Known Member
Bài toán
Một khung dao động gồm 1 ống dây có hệ số tự cảm $L=10 H$ và 2 tụ điệm cùng điện dung $C=2 \mu F$ ghép nối tiếp với nhau. Lúc đầu hiệu điện thế giữa 2 đầu ống dây có giá trị cực đại $U_0=8 V$ . Đến thời điểm $t=\dfrac{1}{300} s$ thì 1 trong 2 tụ điện bị phóng điện , chất điện môi trong tụ điện đó trở thành chất dẫn điện tốt. Tính điện tích cực đại của tụ trong khung dao động sau thời điểm t nói trên. Lấy $\pi^2=10$
A. $4 \sqrt{5}\mu C$
B. $4 \sqrt{7}\mu C$
C. $4 \sqrt{3}\mu C$
D. $16 \mu C$
Lời giải:
Qui ước:
Điên dung ban đầu của bộ tụ $C_o=1 \mu F$
Điện dung của mỗi tụ $C=2 \mu F$
  • Dễ tính $T=0,02s$
  • Thời điểm $t=\dfrac{1}{300} s=\dfrac{T}{6}$ hiệu điện thế hai đầu ống dây còn một nửa. Ta có:
$$\left\{\begin{matrix}
U_1+U_2=4\\
Q_1U_1=Q_2U_2
\end{matrix}\right.
\Rightarrow U_1=U_2=2V.$$
  • Năng lượng lức sau:$$\dfrac{C_oU_o^2}{2}-\dfrac{CU_1^2}{2}=2.8.10^{-5}J.$$
  • Ta có: $$\dfrac{Q'^2}{2C}=2,8.10^{-5}\Rightarrow Q'=4 \sqrt{7}\mu C.$$
Chọn C
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top