T

Tiến hành các thí nghiệm theo các bước sau: Bước 1: Cho vào hai...

Câu hỏi: Tiến hành các thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào hai ống nghiệm mỗi ống 2 ml etyl axetat.
Bước 2: Thêm 2 ml dung dịch H2​SO4​ 20% vào ống thứ nhất; 4 ml dung dịch NaOH 30% vào ống thứ hai. Bước 3: Lắc đều cả hai ống nghiệm, lắp ống sinh hàn, đun sôi nhẹ trong khoảng 5 phút, để nguội.
Cho các phát biểu sau:
(a) Sau bước 2, chất lỏng trong cả hai ống nghiệm đều phân thành hai lớp.
(b) Sau bước 2, chất lỏng trong cả hai ống nghiệm đều đồng nhất.
(c) Sau bước 3, ở hai ống nghiệm đều thu được sản phẩm giống nhau.
(d) Ở bước 3, có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy (ngâm trong nước nóng).
(e) Ống sinh hàn có tác dụng hạn chế sự thất thoát của các chất lỏng trong ống nghiệm.
Số phát biểu đúng
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.
Phương pháp:
Lý thuyết về phản ứng thủy phân este trong MT axit và MT kiềm
Hướng dẫn giải:
(a) đúng, vì chưa đun nóng thì phản ứng thủy phân chưa xảy ra
(b) sai
(c) sai, vì thủy phân este trong môi trường axit và môi trường kiềm thu được sản phẩm khác nhau
(d) đúng
(e) đúng
→ 3 phát biểu đúng
Đáp án A.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top