The Collectors

Thực hiện các phản ứng sau: (1) X + CO2 $\to $ Y;(2) 2X + CO2 $\to...

Câu hỏi: Thực hiện các phản ứng sau:
(1) X + CO2​ $\to $ Y;(2) 2X + CO2​ $\to $ Z + H2​O;
(3) Y + T $\to $ Q + X + H2​O;(4) 2Y + T $\to $ Q + Z + 2H2​O;
Hai chất X, T tương ứng là:
A. NaOH, Ca(OH)2​.
B. Ca(OH)2​, NaOH.
C. NaOH, NaHCO3​.
D. Ca(OH)2​, Na2​CO3​.
Đáp án A.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp zix.vn nhé!!!
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top