The Collectors

Thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn dao động theo...

Câu hỏi: Thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng cùng biên độ, cùng pha và cùng tần số được đặt tại hai điểm A và B . Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng và AB = 6,6. Gọi C là một điểm trên mặt nước thuộc đường trung trực của AB sao cho trên đoạn CA (không tính C) có ít nhất một điểm dao động với biên độ cực đại và đồng pha với hai nguồn. Khoảng cách ngắn nhất giữa C với đoạn AB có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 1,15.
B. 1,45.
C. 1,35.
D. l,25.
Để đơn giản, ta chọn = 1 AB = 6,6.
Để một điểm trên AC cực đại và cùng pha với nguồn thì: $\left\{ \begin{aligned}
& {{d}_{2}}-{{d}_{1}}=k \\
& {{d}_{2}}+{{d}_{1}}=n\ge AB=6,6 \\
\end{aligned} \right.$
(Trong đó n và k có độ lớn cùng chẵn hoặc lẻ).
Mặt khác để khoảng cách AC là ngắn nhất thì $\cos \alpha =\dfrac{A{{B}^{2}}+d_{1}^{2}-d_{2}^{2}}{2AB.{{d}_{1}}}$ phải lớn nhất.
Để ý : khi xảy ra cực đại thì mỗi bên trung trực của AB có 6 dãy cực đại ứng với k = 1; 2; …; 6.
image13.png

Với mỗi giá trị của k ta tìm được cặp giá trị d1​, d2​.
Thử các giá trị của k, nhận thấy cos lớn nhất khi k = 1 và $\left\{ \begin{aligned}
& {{d}_{1}}=3 \\
& {{d}_{2}}=4 \\
\end{aligned} \right.$
$\Rightarrow {{h}_{\min }}=\dfrac{AB}{2}\tan \alpha \approx 1,3757$.
Đáp án C.
 

Quảng cáo

Top