R biến thiên Thay đổi $R$ để công suất tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại, khi đó hệ số công suất bằng?

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
Bài toán
Đặt điện áp $u=U_o \cos \omega t\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở $R$, cuộn dây không thuần cảm và tụ điện. Thay đổi $R$ để công suất tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại, khi đó hệ số công suất bằng?
A. $\dfrac{1}{2}$
B. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
C. $1$
D. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$
 

minhtangv

Well-Known Member
Bài toán
Đặt điện áp $u=U_o \cos \omega t\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở $R$, cuộn dây không thuần cảm và tụ điện. Thay đổi $R$ để công suất tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại, khi đó hệ số công suất bằng?
A. $\dfrac{1}{2}$
B. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
C. $1$
D. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$
Lời giải
Khi $P_{max}\Leftrightarrow R+r_0=|Z_L-Z_C|$
$\Rightarrow \cos \varphi=\dfrac{R+r_0}{\sqrt{\left(R+r_0\right)^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2}}=\dfrac{1}{2}$. Chọn A.
 

Quảng cáo

Top