Tại thời điểm li độ của M là 4mm thì li độ của N tại thời điểm đó là

Heavenpostman

Active Member
Bài toán
Hai nguồn sóng A, B có phương trình $u_{1} = u_{2} = 5.\cos(10\pi .t - \dfrac{\pi }{4}) $. Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng $v= 15 cm/s$. Hai điểm M, N nằm trên cùng 1 elip nhận A, B là tiêu điểm thỏa mãn $AM-BM=1 cm$, $AN-BN=3,5 cm$. Tại thời điểm li độ của M là $4mm$ thì li độ của N tại thời điểm đó là
A. 4 mm
B. -2$\sqrt 3$ mm
C. 2 mm
D. -4$\sqrt 3$ mm
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

banana257

Well-Known Member
Bài toán
Hai nguồn sóng A, B có phương trình $u_{1} = u_{2} = 5.\cos(10\pi .t - \dfrac{\pi }{4}) $. Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng $v= 15 cm/s$. Hai điểm M, N nằm trên cùng 1 elip nhận A, B là tiêu điểm thỏa mãn $AM-BM=1 cm$, $AN-BN=3,5 cm$. Tại thời điểm li độ của M là $4mm$ thì li độ của N tại thời điểm đó là
A. 4 mm
B. -2$\sqrt 3$ mm
C. 2 mm
D. -4$\sqrt 3$ mm

Nhớ không nhầm công thức là
Đối với 2 nguồn sóng kết hợp $\dfrac{u_M}{u_N}=\dfrac{\cos(\dfrac{\pi \Delta d_M}{\lambda })}{\cos(\dfrac{\pi \Delta d_N}{\lambda })} \Rightarrow$ D
Kiểm tra lại đáp án giúp mình!
Đối với sóng dừng là:
$\dfrac{u_M}{u_N}=\dfrac{sin(\dfrac{\pi \Delta d_M}{\lambda })}{sin(\dfrac{\pi \Delta d_N}{\lambda })}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Heavenpostman

Active Member
Nhớ không nhầm công thức là
Đối với 2 nguồn sóng kết hợp $\dfrac{u_M}{u_N}=\dfrac{\cos(\dfrac{\pi \Delta d_M}{\lambda })}{\cos(\dfrac{\pi \Delta d_N}{\lambda })} \Rightarrow$ D
Kiểm tra lại đáp án giúp mình!
Đối với sóng dừng là:
$\dfrac{u_M}{u_N}=\dfrac{sin(\dfrac{\pi \Delta d_M}{\lambda })}{sin(\dfrac{\pi \Delta d_N}{\lambda })}$
Chuẩn Zin rồi bạn à
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top