T

Tại điểm O, đặt một nguồn phát sóng âm có công suất không đổi. Biết môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Tại điểm O, đặt một nguồn phát sóng âm có công suất không đổi. Biết môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Một người đang chuyển động thẳng đều từ A về O với tốc độ 2m/s. Khi đến điểm B cách nguồn âm 20m thì mức cường độ âm tăng thêm 20dB. Thời gian người đó chuyển động từ A đến B là
A. 90 s.
B. 50 s.
C. 45 s.
D. 100 s.
+ Ta có $\Delta L={{L}_{B}}-{{L}_{A}}=20\log \dfrac{OA}{OB}\Rightarrow OA=OB{{. 10}^{\dfrac{\Delta L}{20}}}={{20.10}^{\dfrac{20}{20}}}=200$ m.
→ Thời gian chuyển động của người $t=\dfrac{OA-OB}{v}=\dfrac{200-20}{2}=90$ s.
Đáp án A.
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top