Sự thay đổi $\Delta T$ của chu kỳ con lắc

Cador.Halley

New Member
Bài toán
Một con lắc đơn có chiều dài L và chu kỳ T. Nếu tăng chiều dài con lắc thêm 1 đoạn nhỏ $\Delta L$. Tìm sự thay đổi $\Delta T$ của chu kỳ con lắc theo các đại lượng đã cho:
A. $\Delta T=T\sqrt{\dfrac{\Delta L}{2l}}\Delta L$
B. $\Delta T=T\sqrt{\dfrac{\Delta L}{2l}}$
C. $\Delta T=\dfrac{T}{2l}\Delta L$
D. $\Delta T=\dfrac{T}{l}\Delta L$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

banana257

Well-Known Member

Bạn nên trình bày ra cho mọi người coi.

Bài này đã có công thức sẵn rồi
$$\Delta T=\dfrac{1}{2}T.(\dfrac{\Delta l}{l}-\dfrac{\Delta g}{g})$$
Với $\dfrac{\Delta l}{l} \Leftrightarrow \alpha \Delta t$
$\dfrac{\Delta g}{g}\Leftrightarrow \dfrac{-2h}{R} hoặc \dfrac{-S}{R}$
h: chiều cao
S: chiều sâu
Trong đề không có đại lượng nào thì bỏ đại lượng đó :D
 

Quảng cáo

Top