The Collectors

Sóng cơ truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ là...

Câu hỏi: Sóng cơ truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ là 4m/s. Hai điểm trên dây cách nhau 40cm luôn dao động vuông pha với nhau. Biết tần số sóng có giá trị trong khoảng từ 8Hz đến 13Hz. Giá trị của tần số sóng là
A. 12,0 Hz
B. 8,5 Hz
C. 10,0 Hz
D. 12,5 Hz
Phương pháp:
+ Độ lệch pha giữa 2 điểm trên dây: $\Delta \varphi =\dfrac{2\pi d}{\lambda }$
+ Sử dụng biểu thức tính bước sóng: $\lambda =\dfrac{v}{f}$
Cách giải:
Độ lệch giữa 2 điểm: $\Delta \varphi =\dfrac{2\pi d}{\lambda }=(2k+1)\dfrac{\pi }{2}\Leftrightarrow \dfrac{2\pi \cdot d}{\dfrac{v}{f}}=(2k+1)\dfrac{\pi }{2}\Rightarrow f=\dfrac{2k+1}{4}\dfrac{v}{d}=\dfrac{2k+1}{4}\dfrac{4}{0,4}$
Lại có: $8<f<13\Leftrightarrow 8<\dfrac{2k+1}{4}\cdot \dfrac{4}{0,4}<13\Leftrightarrow 1,1<k<2,1\Rightarrow k=2\Rightarrow f=\dfrac{2.2+1}{4}\cdot \dfrac{4}{0,4}=12,5~\text{Hz}$
Đáp án D.
 

Quảng cáo

Top