The Collectors

Quang phổ của mặt trời quan sát được trên Trái Đất là

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Quang phổ của mặt trời quan sát được trên Trái Đất là
A. Quang phổ vạch phát xạ.
B. Quang phổ liên tục.
C. Quang phổ vạch hấp thụ.
D. Quang phổ liên tục xen kẽ với quang phổ vạch.
+ Độ dịch chuyển của hệ vân khi đặt trước một trong hai khe bản mỏng, có bề dày e là:
$\left\{ \begin{aligned}
& {{{x}}_{0}}=\dfrac{\left({{n}_{1}}-1 \right)e{D}}{a} \\
& x{{'}_{0}}=\dfrac{\left({{n}_{2}}-1 \right)e{D}}{a} \\
\end{aligned} \right.\Rightarrow x{{'}_{0}}=\dfrac{{{n}_{2}}-1}{{{n}_{1}}-1}{{x}_{0}}=\dfrac{1,25-1}{1,5-1}{{x}_{0}}=0,5{{{x}}_{0}}$.
Đáp án A.
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top