The Collectors

Nung 6,06 gam một muối X, thu được hỗn hợp khí Y và 1,2 gam một...

Câu hỏi: Nung 6,06 gam một muối X, thu được hỗn hợp khí Y và 1,2 gam một hợp chất rắn không tan trong nước. Dẫn toàn bộ Y vào nước, thu được dung dịch axit Z có nồng độ 18,9%. Cho Z tác dụng vừa đủ với 15 gam dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa muối T có nồng độ 12,75%. Công thức hóa học của muối X là
A. Mg(NO3​)2​.6H2​O.
B. Cu(NO3​)3​.2H2​O.
C. Al(NO3​)3​.5H2​O.
D. Fe(NO3​)3​.9H2​O.
$\begin{aligned}
& + Ban. chat. phan. ung: \left\{ \begin{aligned}
& 4N{{O}_{3}}^{-}\xrightarrow{{{t}^{o}}}2{{O}^{2-}}+4N{{O}_{2}}+{{O}_{2}} \\
& 4N{{O}_{2}}+{{O}_{2}}+2{{H}_{2}}O\xrightarrow{{}}4HN{{O}_{3}} \\
& HN{{O}_{3}}+NaOH\xrightarrow{{}}NaN{{O}_{3}}+{{H}_{2}}O \\
\end{aligned} \right. \\
& + \left\{ \begin{aligned}
& {{n}_{HN{{O}_{3}}}}={{n}_{NaN{{O}_{3}}}}=x \\
& {{m}_{\text{dd} HN{{O}_{3}}}}=\dfrac{63x}{0,189} \\
\end{aligned} \right.\Rightarrow C{{\%}_{NaN{{O}_{3}}}}=\dfrac{85x}{333,333x+15}=12,75\%\Rightarrow x=0,045 \\
& \Rightarrow {{n}_{{{O}^{2-}}}}=0,0225\Rightarrow {{m}_{{{M}^{n+}}}}=1,2-0,0225.16=0,84\Rightarrow \dfrac{0,84n}{M}=0,045\Rightarrow \dfrac{M}{n}=18,66\Rightarrow \left\{ \begin{aligned}
& M=56 \\
& n=3 \\
\end{aligned} \right. \\
& \Rightarrow X la Fe{{(N{{O}_{3}})}_{3}}.k{{H}_{2}}O\Rightarrow 0,015.(242+18k)=6,06\Rightarrow k=9\Rightarrow \mathrm{X} là \mathrm{Fe}\left(\mathrm{NO}_{3}\right)_{3} \cdot 9 \mathrm{H}_{2} \mathrm{O} \\
\end{aligned} $
Đáp án D.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top