Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở trong thời gian $t$ là?

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
Bài toán
Một dòng điện xoay chiều có giá trị cực đại $I_o$ chạy qua điện trở thuần $R$. Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở trong thời gian $t$ là?
A. $Q=RI_o^2 t$
B. $Q=\dfrac{RI_o^2 t}{2}$
C. $Q=2RI_o^2 t$
D. $Q=\dfrac{RI_o^2 t}{\sqrt{2}}$
 

minhtangv

Well-Known Member
Bài toán
Một dòng điện xoay chiều có giá trị cực đại $I_o$ chạy qua điện trở thuần $R$. Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở trong thời gian $t$ là?
A. $Q=RI_o^2 t$
B. $Q=\dfrac{RI_o^2 t}{2}$
C. $Q=2RI_o^2 t$
D. $Q=\dfrac{RI_o^2 t}{\sqrt{2}}$
Lời giải
$Q=I^2Rt=\dfrac{{I_0}^2}{2}Rt$. Chọn B.
 

Quảng cáo

Top