T

Nguồn điểm O phát sóng đẳng hướng ra không gian. Ba điểm O, A và B nằm trên một phương truyền sóng (A, B cùng phía...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Nguồn điểm O phát sóng đẳng hướng ra không gian. Ba điểm O, A và B nằm trên một phương truyền sóng (A, B cùng phía so với O, AB = 70 m). Điểm M là một điểm thuộc AB cách O một khoảng 60 m có cường độ âm 1,5 m/s2​. Năng lượng của sóng âm giới hạn bởi 2 mặt cầu tâm O đi qua A và B, biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s và môi trường không hấp thụ âm.
image9.png
A. 5256 J.
B. 13971 J.
C. 16299 J.
D. 14971 J.
+ Cường độ âm tại điểm M: ${{I}_{M}}=\dfrac{P}{4\pi r_{M}^{2}}\Rightarrow P=4\pi r_{M}^{2}{{I}_{M}}$
+ Năng lượng của sóng âm trong vùng không gian giới hạn bởi hai mặt cầu là:
$E=Pt\Rightarrow E=4\pi r_{M}^{2}{{I}_{M}}t=4\pi r_{M}^{2}{{I}_{M}}\dfrac{AB}{v}=4\pi {{. 60}^{2}}. 1,5.\dfrac{70}{340}=13971$ J.
Đáp án B.
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top