The Collectors

Nếu tốc độ quay của roto tăng thêm 1 vòng/s thì tần số của dòng điện do máy phát ra tăng từ 60 Hz đến 70 Hz và suất...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Nếu tốc độ quay của roto tăng thêm 1 vòng/s thì tần số của dòng điện do máy phát ra tăng từ 60 Hz đến 70 Hz và suất điện động hiệu dụng do máy phát ra thay đổi 40 V so với ban đầu. Hỏi nếu tiếp tục tăng tốc độ của roto thêm 1 vòng/s nữa thì suất điện động hiệu dụng do máy phát ra là bn?
A. 400 V.
B. 320 V.
C. 240 V.
D. 280 V.
+ Ta có $\dfrac{n+1}{n}=\dfrac{7}{6}\Rightarrow n=6$ vòng/s.
Mặc khác $\dfrac{E+40}{E}=\dfrac{n+1}{n}\Rightarrow E=240V.$
→ Nếu tiếp tục tăng tốc độ quay thì $\dfrac{E'}{E}=\dfrac{n+2}{n}=\dfrac{8}{6}\Rightarrow E'=320V.$
Đáp án B.
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top