T

Năng lượng được sóng âm truyền trong một đơn vị thời gian qua một...

Câu hỏi: Năng lượng được sóng âm truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm gọi là
A. cường độ âm.
B. độ to của âm.
C. mức cường độ âm.
D. năng lượng âm.
Đáp án A.
 

Quảng cáo

Top