Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S qua A và B là ?

Tàn

Super Moderator
Super Moderator
Bài toán: Sóng ($A, B$ cùng phía so với $S$ và $AB = 100m$). Điểm $M$ là trung điểm $AB$ và cách $S$ $70 m$ có mức cường độ âm $40dB$. Biết vận tốc âm trong không khí là $340m/s$ và cho rằng môi trường không hấp thụ âm (cường độ âm chuẩn $I_0= 10^{-12}\dfrac{W}{m^2}$). Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu tâm $S$ qua $A$ và $B$ là :
A. $207,9 \mu J$
B. $207,9 mJ$
C. $20,7mJ$
D. $ 2,07 \mu J$
 

__Black_Cat____!

Well-Known Member
Bài toán: Sóng ($A, B$ cùng phía so với $S$ và $AB = 100m$). Điểm $M$ là trung điểm $AB$ và cách $S$ $70 m$ có mức cường độ âm $40dB$. Biết vận tốc âm trong không khí là $340 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ và cho rằng môi trường không hấp thụ âm (cường độ âm chuẩn $I_0= 10^{-12}\dfrac{W}{m^2}$). Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu tâm $S$ qua $A$ và $B$ là :
A. $207,9 \mu J$
B. $207,9 mJ$
C. $20,7mJ$
D. $ 2,07 \mu J$
Bài làm
  • Để ý việc đổi đơn vị $W=p.t\Leftrightarrow J=W.s=\dfrac{W.m}{ \ \left(\text{m}/\text{s}\right)}\Rightarrow W=\dfrac{Pr}{v}$
  • Năng lượng sóng trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu: $$W=W_B-W_A=\dfrac{Pr_B}{v}-\dfrac{Pr_A}{v}=\dfrac{P}{v}.\left(r_B-r_A\right)=\dfrac{I_M.4\pi .r_M^2\left(r_B-r_A\right)}{v}=207,9\mu J$$
Chọn A
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top