The Collectors

My dad has a wide range of practical life skills. He can...

Câu hỏi: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions
My dad has a wide range of practical life skills. He can solve most problems by himself.
A. If my dad had a wide range of practical life skills, he could solve most problems by himself.
B. Because of having a wide range of practical life skills, my dad cannot solve most problems by himself.
C. Were my dad to have a wide range of practical life skills, he couldn't solve most problems by himself.
D. Without a wide range of practical life skills, my dad couldn't solve most problems by himself.
Câu ngữ cảnh diễn tả nguyên nhân và kết quả ở hiện tại => chuyển thành câu điều kiện loại 2
A. Câu điều kiện loại 2 nhưng chưa lấy ngược nghĩa của 2 vế => loại
B. Chuyển thành cụm trạng ngữ chỉ nguyên nhân nhưng mệnh đề kết quả lại trái với ngữ cảnh => loại
C. Câu điều kiện loại 2 dạng đảo từ nhưng chưa lấy ngược nghĩa của vế điều kiện
D. Câu điều kiện loại 2 dạng ẩn ý và đã lấy ngược nghĩa của cả 2 vế => đúng
Without + N, S + would V: Nếu không vì …. Thì….
Đáp án D.
 

Quảng cáo

Top