Mức cường độ âm ban đầu tại điểm M là?

Bài toán
Cho một nguồn phát âm đẳng hướng. Xét một điểm M bất kì. Di chuyển nguồn phát sao cho khoảng cách từ trước và sau khi thay đổi của nguồn phát biến đổi một lượng $\Delta r=25 \ \text{m}$ thì cường độ âm tại điểm M cũng biến thiên từ 4,5I đến 2I. Nếu điều chỉnh nguồn phát âm sao cho $\Delta 'r = 2\Delta r$ thì mức cường độ âm tại M thay đổi một lượng $\Delta L = 3 dB$. Mức cường độ âm ban đầu tại điểm M là
A. 3,2 dB.
B. 4,5 dB.
C. 5,6 dB.
D. 2,6 dB.
 

Quảng cáo

Top