The Collectors

Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ sự thất bại của cuộc...

Câu hỏi: Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2 – 1930) cho cách mạng Việt Nam giai đoạn sau này là
A. sử dụng đấu tranh vũ trang và đấu tranh ngoại giao.
B. phải chờ đợi cho đến khi thời cơ thực sự chín muồi.
C. đấu tranh với tư tưởng “không thành công cũng thành nhân”.
D. đấu tranh trên các mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao.
- Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2 – 1930) cho cách mạng Việt Nam giai đoạn sau này là phải chờ đợi cho đến khi thời cơ thực sự chín muồi.
Đáp án D.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top