T

Một nguồn sóng đặt tại điểm O trên mặt nước, dao động theo phương...

Câu hỏi: Một nguồn sóng đặt tại điểm O trên mặt nước, dao động theo phương vuông góc với mặt nước với phương trình u = acos40πt, trong đó t tính bằng giây. Gọi M và N là hai điểm nằm trên mặt nước sao cho OM vuông góc với ON. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng 80 cm/s. Khoảng cách từ O đến M và N lần lượt là 34 cm và 50 cm. Số phần tử trên đoạn MN dao động cùng pha với nguồn là
A. 4.
B. 6.
C. 7.
D. 5.
Bước sóng $\lambda =\dfrac{v}{f}=4cm$
OH = 28,11cm
image6.png

Xác định số điểm cùng pha với nguồn trên đoạn MH:
$OH\le k\lambda \le OM$
$\Rightarrow 28,11\le 4k\le 34$
$\Rightarrow 8\le k\le 8,5$
$\Rightarrow $ Trên MH có 1 điểm dao động cùng pha với nguồn
Xác định số điểm cùng pha với nguồn trên đoạn NH:
$OH\le k\lambda \le ON$
$\Rightarrow 28,11\le 4k\le 50$
$\Rightarrow 8\le k\le 12$
$\Rightarrow $ Trên NH có 5 điểm dao động cùng pha với nguồn
Vậy trên MN có 6 điểm dao động cùng pha với nguồn.
Đáp án B.
 

Quảng cáo

Top