T

Một nguồn âm được coi là nguồn điểm phát sóng cầu và môi trường...

Câu hỏi: Một nguồn âm được coi là nguồn điểm phát sóng cầu và môi trường không hấp thụ âm. Tại một vị trí sóng âm biên độ 0,12mm có cường độ âm tại điểm đó bằng. Hỏi tại vị trí sóng có biên độ âm 0,36mm thì sẽ có cường độ âm tại điểm đó bằng bao nhiêu?
A. 0,6 Wm-2​
B. 2,7 Wm-2​
C. 5,4 Wm-2​
D. 16,2 Wm-2​
+ Năng lượng của sóng âm tỉ lệ với bình phương của biên độ sóng âm
${{W}_{1}}\sim a_{1}^{2}$ Với a1​ = 0,12mm;
${{W}_{2}}\sim a_{2}^{2}$ Với a2​ = 0,36mm;
$\Rightarrow \dfrac{{{W}_{2}}}{{{W}_{1}}}=\dfrac{a_{2}^{2}}{a_{1}^{2}}=9$
+ Năng lượng của sóng âm tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách đến nguồn phát
$\Rightarrow \dfrac{{{W}_{2}}}{{{W}_{1}}}=\dfrac{R_{1}^{2}}{R_{2}^{2}}=9$
Mà ta lại có:
$P={{I}_{1}}{{S}_{1}}$ với ${{S}_{1}}=4\pi {{R}_{1}}^{2}$ : R1​ là khoảng cách từ vị trí 1 đến nguồn âm
$P={{I}_{2}}{{S}_{2}}$ Với ${{S}_{2}}=4\pi {{R}_{2}}^{2}$ : R1​ là khoảng cách từ vị trí 1 đến nguồn âm
Suy ra:
$\dfrac{{{I}_{2}}}{{{I}_{1}}}=\dfrac{R_{1}^{2}}{R_{2}^{2}}=\dfrac{a_{2}^{2}}{a_{1}^{2}}=9\Rightarrow {{I}_{2}}=9{{I}_{1}}=16,2{W}/{{{m}^{2}}} $
Đáp án D.
 

Quảng cáo

Top