T

Một nghiên cứu trước đây cho thấy sắc tố hoa đỏ của một loài thực...

Câu hỏi: Một nghiên cứu trước đây cho thấy sắc tố hoa đỏ của một loài thực vật là kết quả của một con đường chuyển hóa gồm nhiều bước và các sắc tố trung gian đều màu trắng. 3 dòng đột biến thuần chủng hoa màu trắng (trắng 1, trắng 2 và trắng 3) của loài này được lại với nhau theo từng cặp và tỷ lệ phân li kiểu hình đời con như sau:
image2.png
I. Kết quả này chứng tỏ rằng màu hoa do hai gen nằm trên 2 NST khác nhau quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
II. Các cây F, dị hợp tử về tất cả các gen quy định màu hoa,
III. Cá thể F1​ của phép lai 1 lại với cá thể trắng 3 sẽ cho tất cả đời con đều đỏ.
IV. Lại có thể F1 ​của phép lai 1 với F1​ của phép lai 3 sẽ cho đời con có 1/4 là kiểu hình trắng.
A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Ta thấy 3 dòng trắng khác nhau mà khi lai 2 trong 3 dòng với nhau cho kết quả giống nhau ở cả ${{F}_{1}}$ và ${{F}_{2}}$ $\to $ tính trạng do 3 cặp gen tương tác bổ sung, các gen PLĐL
Quy ước gen: A-B-D- : Hoa đỏ;
Dòng 1: AABBdd
Dòng 2: AAbbDD
Dòng 3: aaBBDD
image9.png

+ Con ${{F}_{1}}$ dị hợp về 2 cặp gen → I,II sai
III, cho ${{F}_{1}}$ của PL1 lại với dòng trắng 3: AABbDd x aaBBDD + AaB-D- : 100% đỏ $\to $ III đúng.
IV cho ${{F}_{1}}$ của PL1 lại với ${{F}_{1}}$ của PL3: AABbDd x AaBBDd • tỷ lệ hoa trắng là 1/4 $\to $ IV đúng
Đáp án A.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top