The Collectors

Một máy phát điện xoay chiều một pha với phần cảm là rôto có p cặp...

Câu hỏi: Một máy phát điện xoay chiều một pha với phần cảm là rôto có p cặp cực. Khi rôto quay đều với tốc độ n (vòng/phút) thì tần số của suất điện động (tính theo đơn vị Hz) do máy phát ra là
A. $\dfrac{n}{60p}.$
B. $~pn.~$
C. $~60pn.~$
D. $\dfrac{pn}{60}.$
Phương pháp:
Tần số của suất điện động: f = 60pn
Cách giải:
Tần số của suất điện động do máy phát ra là: f = 60pn
Đáp án C.
 

Quảng cáo

Top