T

Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Giả sử có 1 thể đột biến của...

Câu hỏi: Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Giả sử có 1 thể đột biến của loài này chỉ bị đột biến mất đoạn nhỏ không chứa tâm động ở 1 NST thuộc cặp số 5. Cho biết không phát sinh đột biến mới, thể đột biến này giảm phân bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về thể đột biến này?
I. Giao tử được tạo ra từ thể đột biến này có 12 NST.
II. Mức độ biểu hiện của tất cả các gen trên NST số 5 đều tăng lên.
III. Trong tổng số giao tử được tạo ra có 50% số giao tử không mang NST đột biến.
IV. Tất cả các gen còn lại trên NST số 5 đều không có khả năng nhân đôi.
A. 3
B. 2
C. 4
D. 1
I đúng, vì đây là đột biến cấu trúc NST.
II sai, đột biến mất đoạn làm ảnh hưởng tới sức sống của thể đột biến, mức độ biểu hiện của gen có thể tăng hoặc giảm.
III đúng,vì đột biến chỉ xảy ra ở 1 chiếc thuộc cặp số 5
IV sai, các gen còn lại vẫn có khả năng nhân đôi.
Đáp án B.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top