The Collectors

Một đèn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6μm. Công suất bức...

Câu hỏi: Một đèn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6μm. Công suất bức xạ của đèn là 10W. Cho $h=6,{{625.10}^{-34}}{{J}_{.S}},c={{3.10}^{8}}~\text{m}/\text{s}.$ Số photon mà đèn đó phát ra trong 1s bằng
A. ${{2.10}^{19}}$
B. ${{4.10}^{19}}$
C. ${{3.10}^{19}}$
D. ${{10}^{19}}$
Phương pháp:
+ Năng lượng của photon: $\varepsilon =\dfrac{hc}{\lambda }=hf$
+ Công suất nguồn bức xạ: $P={{n}_{\lambda }}\cdot \varepsilon $
Trong đó nλ​ là số photon nguồn phát ra trong 1s.
Cách giải:
Công suất nguồn bức xạ: $P=n\varepsilon \Rightarrow n=\dfrac{P}{\varepsilon }=\dfrac{P}{\dfrac{hc}{\lambda }}=\dfrac{10}{\dfrac{6,{{625.10}^{-34}}\cdot {{3.10}^{8}}}{0,{{6.10}^{-6}}}}=3,{{0189.10}^{19}}$
Đáp án C.
 

Quảng cáo

Top