The Collectors

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k và vật nhỏ có khối...

Câu hỏi: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k và vật nhỏ có khối lượng m. Con lắc này dao động điều hòa với tần số góc bằng
A. $2\pi \sqrt{\dfrac{m}{k}}$
B. $\sqrt{\dfrac{k}{m}}$
C. $\sqrt{\dfrac{m}{k}}$
D. $2\pi \sqrt{\dfrac{k}{m}}$
Phương pháp:
k k m f T
Tần số góc, tần số, chu kì dao động của con lắc lò xo: $\omega =\sqrt{\dfrac{k}{m}};f=\dfrac{1}{2\pi }\sqrt{\dfrac{k}{m}};T=2\pi \sqrt{\dfrac{m}{k}}$
Cách giải:
Tần số góc dao động của con lắc lò xo: $\omega =\sqrt{\dfrac{k}{m}}$
Đáp án B.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top