The Collectors

Một con lắc đồng hồ có hệ số nở dài của dây treo con lắc $\alpha ={{2.10}^{-5}}{{K}^{-1}}.$ Vật nặng có khối lượng...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Một con lắc đồng hồ có hệ số nở dài của dây treo con lắc $\alpha ={{2.10}^{-5}}{{K}^{-1}}.$ Vật nặng có khối lượng riêng là $D=8700$ kg/m3​. Biết đồng hồ chạy đúng trong không khí có khối lượng riêng D0​ = 1,3 kg/m3​ ở nhiệt độ 250​C. Nếu đồng hồ đặt trong hộp chân không mà vẫn đúng thì nhiệt độ ở trong hộp chân không xấp xỉ là (Trong không khí vật chịu thêm lực đẩy Acsimet)
A. 21,250​C.
B. 28,750​C.
C. 32,50​C.
D. 17,50​C.
Chu kì dao động riêng của con lắc trong không khí và trong chân không được xác định bởi:
$\left\{ \begin{aligned}
& {{T}_{0}}=2\pi \sqrt{\dfrac{{{l}_{0}}}{g}} \\
& T=2\pi \sqrt{\dfrac{{{l}_{0}}\left(1+\alpha \Delta t \right)}{g-\dfrac{{{D}_{0}}}{D}g}} \\
\end{aligned} \right.\Rightarrow T={{T}_{0}}\Leftrightarrow \dfrac{1}{g}=\dfrac{1+\alpha \Delta t}{g-\dfrac{{{D}_{0}}}{D}g}\Leftrightarrow 1-\dfrac{{{D}_{0}}}{D}=1+\alpha \Delta t$.
Thay các giá trị vào biểu thức, ta tìm được: $\Delta t=\dfrac{{{D}_{0}}}{D\alpha }=-7,{{47}^{0}}C$, Vậy nhiệt độ của hộp chân không là 17,50​ C.
Đáp án D.
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top