The Collectors

Một con lắc đơn dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 1%. Phần năng lượng của con lắc mất đi sau một dao...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Một con lắc đơn dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 1%. Phần năng lượng của con lắc mất đi sau một dao động toàn phần là:
A. 1,5%.
B. 2%.
C. 3%.
D. 1%.
+ Phần năng lượng mà con lắc mất đi
$\dfrac{\Delta E}{E}=\dfrac{{{E}_{0}}-{{E}_{1}}}{{{E}_{0}}}=1-{{\left(\dfrac{{{A}_{1}}}{{{A}_{0}}} \right)}^{2}}=1-{{\left(\dfrac{{{A}_{0}}-\Delta A}{{{A}_{0}}} \right)}^{2}}$
$=1-{{\left(1-\dfrac{\Delta A}{A} \right)}^{2}}=0,0199$.
Đáp án B.
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top