T

Máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm gồm p cặp cực. Khi...

Câu hỏi: Máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm gồm p cặp cực. Khi máy hoạt động, rôto quay với tốc độ n vòng/giây. Suất điện động do máy phát ra có tần số
A. $\dfrac{60}{mp}$
B. $\dfrac{p}{n}$
C. $pn$
D. $60np$ $$
Phương pháp:
Tần số của dòng điện xoay chiều trong máy phát điện xoay chiều: f = p.n
Trong đó: n là số cặp cực; n (vòng/giây) là tốc độ quay của roto.
Lời giải:
Máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm gồm 2 cặp cực. Khi máy hoạt động, rôto quay với tốc độ n vòng/giây. Suất điện động do máy phát ra có tần số: $f=np$
Đáp án C.
 

Quảng cáo

Top